Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Бэлчээр ашиглалтын нөлөөг хянах
фото мониторингийн дүнгээс

Үр дүн
Газрын харилцааны сүлжээн дээрх бэлчээрийн фото мониторингийн сум, баг, бэлчээр ашиглагчдын хэсэг бүрээр улирлын бэлчээрийг төлөөлөх 5128 цэгийн зурган мэдээллийг боловсруулж бэлчээрийн төлөв байдал, өөрчлөлтийн харгалзах загварт дүйлгэн үнэлгээжүүлсэн болно.

Гишүүд

У.Будбаатар
Б.Дөл
Д.Булгамаа

Дуудаж байна...