Бэлчээрийн ургамал таних тэмцээн (Оюутан)

Дуудаж байна...