Бэлчээрийн ургамал таних тэмцээн (малчид)

Дуудаж байна...