Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Хангайн уулын хээрийн доройтсон
бэлчээрийн ургамалжилд эрдэс бордоо болон гормоны нөлөөг судалсан дүн

Хураангуй
Хангайн уулын хээрт зонхилон тархсан ботууль-алаг өвст бэлчээрийн хүчтэй доройтсон хувилбарт эрдэс бордоо ба ургамлын өсөлт, хөгжилтийг дэмжих гормоноор үйлчилж ургамалжилд орох өөрчлөлтийг судалж үзлээ.

Гишүүд

Л.Отгонтуяа
Ш.Оюунжаргал(MSc)
Ч.Мөнхбат(MSc)
Д.Дэлгэрмаа
Хан Венжен
Д.Болормаа3(Ph.D)

Түлхүүр үг
Бэлчээр, нөхөн сэргээлт, бордоо, гормон
Дуудаж байна...