Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Голын эргийн тогтворжуулагч ургамал

Зорилгл, зорилт
Ургамал судлаачид хээрийн ургамалд анхааран, усны экологичид усан доторх ургамалд анхааран яг эргийн бүсийн ургамлын үүрэг, үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулах, ач холбогдлыг тодорхойлох асуудал орхигдсон байдаг. Эргийг тогтвортой байлгах ингэснээр үертэй үед урсгалын хүчийг сааруулж, элэгдэл, эвдрэлийг бууруулах, ус татам руу хальж газарт шингэж орчны чийгтэй байх нөхцлийг бүрдүүлдэг үүргийн ихэнхийг тогтворжуулагч ургамлууд гүйцэтгэдэг.

Гишүүд

П.Ариунсүрэн
О.Бүрэнжаргал
Т.Байгал-Амар

Түлхүүр үг
Хамгаалагдсан талбай, доройтол, сэргэлт, ургамлын бүлгэмдэл
Дуудаж байна...