Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Ургамлан нөмрөгийн сэргэх чадавхийг
судалсан дүнгээс

Зорилго, зорилт
Хамгаалалттай талбайн ургамлан бүлгэмдлийн сэргэн ургах чадвар, тэдгээрийн зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг судлах зорилгоор дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

  1. Хамгаалагдсан талбайд тархсан ургамлан бүлгэмдлийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
  2. Тус талбайн ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг тодорхойлох

Гишүүд

Б.Одончимэг
Б.Цэрэннадмид

Түлхүүр үг
Хамгаалагдсан талбай, доройтол, сэргэлт, ургамлын бүлгэмдэл
Дуудаж байна...