Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Орон нутгийн нөөцийг ашиглан малын тэжээлийн чанар, хангамжийг нэмэгдүүлсэн дүн

Хураангуй
Өвөл хаврын улиралд бэлчээрийн ургац зуны улирлынхаас 33-73 хувь, ургамлын шимт чанар 2-3, шингэх уураг 3-4 дахин тус тус буурч, бэлчээрийн монгол мал бэлчээрээс хоногт шаардагдах тэжээлийнхээ дөнгөж 40-50 хувь, шингэх уургийн 30-35 хувийг олж иддэг тул намрын амьдын жингээ 25-35 хувиар алдаж онд ордог байна. Бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, малын амьдын жингийн алдагдал, зүй бус хорогдлыг багасгахад мал сүргийг хүйтний улиралд нэмэгдэл тэжээлээр тэжээх зайлшгүй шаардлагатай юм. Иймд орон нутагт олдоц ихтэй тэжээлийн нөөцийг ашиглан чанартай тэжээл бэлтгэх явдал нэн чухал байна.

Гишүүд

Б.Баасанжалбуу,
Г.Чулуунбат,
П.Цэдэвдорж,
Г.Ононтуул,
Д.Бат-Эрдэнэ

Дуудаж байна...