Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Хадлангийн газрыг
тордон сайжруулсан дүн

Хураангуй
Сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн цаг уурын дулаарал болон мал сүргийг нэг нутагт зохих хэмжээнээс хэтрүүлэн олноор төвлөрүүлснээс бэлчээр, хадлангийн газар үлэмж доройтож, мал амьтан тэжээлийн хомсдолд орж байгаагийн улмаас малын ашиг шим буурч, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эрсдэл нэмэгдсээр байна. Иймд хадлангийн газрыг хашиж тордон сайжруулах, өвс, тэжээлийг технологийн дагуу бэлтгэх, тэжээлийн нэр төрөл, чанар хангамжийг нэмэгдүүлэх явдал нэн чухал байна.

Гишүүд

Б.Баасанжалбуу
Г.Чулуунбат,
П.Цэдэвдорж,
Г.Ононтуул,
Д.Бат-Эрдэнэ

Дуудаж байна...