Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Хээрийн бүсийн харгана бүхий үетэн-крыловын хялганат бэлчээрийн сэргэх боломжийг судласан дүнгээс

Оршил
Mонгол орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн гол тулгуур салбарын нэг болох МАА-н үйлдвэрлэлийн үндэс болсон бэлчээрийн чанар, бүтээмж доройтож, талхлагдсан бэлчээрийн хэмжээ, тархалт сүүлийн 20 жилд багагүй нэмэгдэж байгаа нь тухайн салбарын тогтвортой байдалд эрсдэл учруулж болзошгүй байна.

Гишүүд

Д.Бурмаа
Д.Булгамаа
Б.Эрдэнэбаатар

Түлхүүр үг
Бэлчээрийн сэргэх чадавхи, зохистой ашиглалт, ашиглалтаас чөлөөлөх
Дуудаж байна...